Teksti: Katja Koivistoinen | Artikkelikuva: Pixabay

Pyörätuolilla liikkuminen ei ole ainoa esteitä muodostava asia, joita ihmisellä voi olla. Iän mukanaan tuomien vaivojen lisäksi on olemassa monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia tai oireyhtymiä, jotka aiheuttavat erilaisia esteitä tai vähintäänkin haasteita jokapäiväisessä elämässä.

Esteettömyyden saavuttaminen vaatii esimerkiksi julkisen tilan valaistuksesta huolehtimista siten, että valot eivät räpsy, koska se voi pahimmillaan aiheuttaa epileptikolle kohtauksen. Yleisötilaisuuksissa on huolehdittava, ettei mikrofoni rätise, jotta kuuloaistiltaan herkät voivat osallistua niihin joutumatta pelkäämään yllättäviä kovia ääniä.

Esteettömyyden sanaparina käytetään usein saavutettavuutta. Mitä eroa näillä termeillä on? Esteettömyys liittyy lähinnä fyysiseen ympäristöön, kuten rakennuksiin, ulkoalueisiin ja julkisiin liikennevälineisiin. Saavutettavuus taas koskee ”aineetonta” ympäristöä, kuten tietoa, verkkosivuja, palveluja ja asenteita.

Yhteistä molemmille termeille on, että niin fyysisen ympäristön kuin vaikkapa verkkosivujen ja palvelujen pitäisi olla kaikille sopivia ja kaikkien saatavilla riippumatta ihmisen toimintakyvystä.

Yleisötilaisuuksissa on huolehdittava, ettei mikrofoni rätise, jotta kuuloaistiltaan herkät voivat osallistua niihin.

Saavutettavuus viestinnässä, tiedonsaannissa ja palveluissa merkitsee sitä, että käyttäjällä on mahdollisuus valita eri tapoja kommunikoida sekä saada tietoa ja palveluja. Kaiken tiedon pitäisi olla saatavilla eri kanavien kautta, kuten sähköisessä ja painetussa muodossa. Sähköisissä palveluissa, kuten verkkopalveluissa, on huomioitava, että sisältö on selkeää ja ymmärrettävää ja että se on luettavissa ruudunlukuapuvälineillä.

Jotta kuulo- ja näkövammaiset henkilöt voivat seurata videoita, tekstitys ja kuvailutulkkaus on tärkeää. Esimerkiksi noin 750 000 suomalaisella on jonkinasteinen kuulonalenema, ja usein he tarvitsevat tekstityksen saadakseen videon äänisisällöstä selvää. Tekstityksistä hyötyvät myös monet muut kuin kuulo- ja näkövammaiset, esimerkiksi kieltä opettelevat henkilöt. Hälyisässä tilassa ei voi kuulla videoiden ääniä, ja toisaalta hiljaisessa tilassa ääntä ei saa kuunnella – ainakaan ilman kuulokkeita. Videoita katsotaan ylipäänsä yhä enemmän ilman ääntä, joten tekstitys takaa sen, että viesti tavoittaa katsojan.

verkkopalveluissa on huomioitava, että sisältö on selkeää ja ymmärrettävää.

Saavutettavuudessa on myös tärkeää kiinnittää huomiota viestinnän selkokielisyyteen sekä puheissa että merkeissä. Esimerkiksi wc:iden tulisi olla helposti löydettävissä ja sitä koskevat merkit vaivatta ymmärrettävissä. Lisäksi on arvioitava, toimivatko kukon ja kanan kuvat wc-tilojen merkkeinä.

Erittäin tärkeä osa saavutettavuutta on sosiaalinen saavutettavuus tai esteettömyys, joka liittyy asenteisiin, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Myönteiset tai vähintäänkin neutraalit asenteet ihmisten moninaisuutta kohtaan näkyvät esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa ja kaikissa ihmisten välisissä kohtaamisissa arvostavana käyttäytymisenä. Sosiaalinen esteettömyys ilmenee myös yhdenvertaisina mahdollisuuksina osallistua ja toimia yhteiskunnan eri osa-alueilla, kuten oppilaitoksissa, työpaikoilla, poliittisessa päätöksenteossa ja kulttuurielämässä.

Miten kukin meistä voisi olla osaltaan luomassa entistä esteettömämpää ja saavutettavampaa ympäristöä? Kun kiinnität huomiota epäkohtiin esimerkiksi julkisissa tiloissa tai asiakaspalvelussa, huomauta asiasta, kerro tarpeista ja vaadi parannusta. Kyse ei tuottajan puolelta aina välttämättä ole piittaamattomuudesta, vaan yksinkertaisesti tiedon puutteesta.

Ihminen on paljon muutakin kuin vammansa tai sairautensa.

Jokapäiväinen, helppo keino on myös sosiaalisen saavutettavuuden vaaliminen. Kohtaa jokainen ihminen ensisijaisesti yksilönä – lähimmäisenäsi – äläkä hänen vammansa tai sairautensa kautta. Huomioi toki mahdolliset erityistarpeet silloin, kun se on tarpeellista, mutta muista, että ihminen on paljon muutakin kuin vammansa tai sairautensa.

Lisää tietoa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta löydät täältä.